Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh