Yên Bái thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ