Bảo hiểm y tế hộ gia đình: Vì sức khỏe nhân dân - Vì an sinh xã hội