Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tr´nh duy?t không h? tr? xem tr?c tuy?n