Quy định mới về nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức


CTTĐT - Từ ngày 15/8/2021, quy định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng với nhiều điểm mới tại Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV). Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm thông tin để nhân dân hiểu rõ hơn về những điểm mới này.
Câu hỏi 1:

BTV: Từ ngày 15/5/2021, quy định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ được áp dụng với nhiều điểm mới tại Thông tư 03/2021/TT-BNV (sửa đổi Thông tư 08/2013/TT-BNV). Cụ thể, đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương theo quy định mới có những thay đổi gì, thưa ông?
Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021.
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa các nội dung mới của Thông tư số 03/2021/TT-BNV tại Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2021 ban hành Quy định về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Thông tư 03/2021/TT-BNV có một số điểm mới, trong đó có quy định mới về đối tượng hưởng chế độ nâng bậc lương như: Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03 quy định như sau: “Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang”.
Hiện nay, đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn nêu tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành.
Có thể thấy, quy định mới tại Thông tư 03/2021/TT-BNV giúp dễ dàng xác định đối tượng áp dụng của chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Như vậy, đối tượng đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau đây thì mới thuộc diện xét nâng bậc lương:
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Trong hợp đồng lao động có thỏa thuận về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Câu hỏi 2:
BTV: Theo quy định mới, tiêu chuẩn nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức được quy định ra sao?
Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
Theo quy định mới thì tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
- Đối với cán bộ, công chức:
+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.
- Đối với viên chức và người lao động:
+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;
+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
Câu hỏi 3:
BTV: Thưa ông, về thời gian được xét, không tính xét nâng lương có những điểm mới nào đáng chú ý?
Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
- Về thời gian được tính xét nâng bậc lương thường xuyên: Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV bổ sung thêm trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên là thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự.
- Về thời gian không tính xét nâng bậc lương thường xuyên: Bên cạnh việc bổ sung thời gian được tính để xét nâng bậc lương thì khoản 3 Điều 1 còn bổ sung một số thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên gồm:
- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).
Đây không phải quy định mới vì trước đó đã được đề cập đến tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng viên chức và khoản 2 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng công chức. Tuy nhiên, quy định này chưa được nêu tại Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, việc bổ sung trường hợp này ở Thông tư 03/2021/TT-BNV đã thống nhất quy định của các văn bản về cán bộ, công chức, viên chức.
- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
Bởi theo khoản 2 Điều 22 Luạt Nghĩa vụ quân sự năm 2015, thời gian đào ngũ không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ. Do đó, đây cũng không là thời gian được tính vào thời gian nâng bậc lương thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức.
- Thời gian thử thách với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Nếu thời gian này ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên thì tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.
Câu hỏi 4:
BTV: Quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên có thay đổi gì không, thưa ông?
Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
Quy định về thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên có một số thay đổi như:
- Thứ nhất, trước đây người lao động bị kỷ luật khiển trách thì bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên 03 tháng, theo quy định mới người người lao động bị kỷ luật khiển trách thì bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng.
- Thứ hai, bổ sung thêm nội dung trước đây chưa quy định về kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên đó là: Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng theo quy định.
- Thứ ba, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định.
Câu hỏi 5:
BTV: Quy định nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc được Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung như thế nào?
Ông Đỗ Đức Cảnh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ:
Không chỉ quy định về nâng bậc lương thường xuyên mà nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc cũng được Thông tư 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung.
Số lần được nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định như sau: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.
Tuy nhiên, khoản 6 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV nêu rõ: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.